1. Home
  2. Docs
  3. H60/H66 Gateway Manual
  4. Energistyrning guider

Energistyrning guider

Guider och tips om hur du med H60/H66 kan styra din pumpdrift från ditt hemautomationsystem

Många av våra kunder vill kunna automatisera VP driften. Man kanske har en elbil och vill pausa pumpen under laddningen för att inte huvudsäkringar ska lösa ut. Eller du vill använda ditt hemautomationssystem till att blockera hela eller delar av värmepumpens drift för att anpassa till lägsta elpris eller väderprognos.

Genom tester och samarbete med kunder har vi byggt upp an samling lämpliga register och variabler som kan användas för att påverka pumpens drift och energianvändning.

Viktigt!
När man automatiserar pumpens drift finns risk att något går fel i kedjan och den hamnar ett läge som i bästa fall bara påverkar komforten. Ha detta i åtanke och låt din automation hålla koll på driftstatus så att den ställer tillbaka pumpen om så krävs. Och testa lösningen noggrant under kontrollerade former.

Också att tänka är att när man manipulerar värmepumpens inställningar så skrivs dessa till reglersystemets flashminne. Ett flashminne håller för ett begränsat antal skrivningar. Dessa är väldigt många, kanske 100 – 200 tusen. Men tänk på att hålla skrivningar till pumpen till ett minimum för att undvika problem på lång sikt. En tumregel är att hålla skrivningar till under ca 7000 per år (räknat på pumpens livslängd på 20år)

Här följer några exempel på hur man kan styra sin pump, framtagna genom tester och feedback från kunder. Alla pumpar är inte med här men principen är den samma om pumpen har motsvarande variabler tillgängliga. Vi utvecklar funktionalitet hela tiden så kom gärna med tips och önskemål vad som skulle hjälpa just dig i din automation.

Notera att detta bara är tips och generella instruktioner. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på just din pumpmodell eller din installation. Men det finns ofta andra möjligheter att styra om det går att göra exakt som föreslaget i denna guide. 

IVT Rego 600 

Variabellista Rego6xx

BLOCKERA VÄRME OCH EL-TILLSKOTT
Detta reglersystem har en inbyggd blockeringsfunktion som är tänkt att kopplas via kabel till en effektvakt. 

Med H60 kan denna EXT signal triggas mjukvarumässigt via en variabel för att simulera en effektvakt.

Gör så här:
I servicemeny 5.7, ställ in EXT till att blockera det du önskar. Tillskott, eller Varmvatten, eller allt.

Via H60 sätter man sedan variabel 1233 till 1 för att blocka enligt inställning i meny. Blockeringen sker omedelbart och avbryter driften. OBS: I H60 kommer inte 1233 sättas till 1, och loggen visar att den försöker 3ggr. Men detta påverkar inte funktionen. Verifiera istället om pumpen stängde av det du valde att den skulle stänga i dess inställningar.

Blockeringen är endast momentan och återställs allt från nån minut upp till 20 minuter (tid beroende på regoversion, inställningar och driftsfaktorer)  så vill man blocka för längre period, skicka 1233=1 upprepat t.ex. var 5:e minut.  OBS skrivning till 1233 är inte mot flashminne så det ”sliter” inte på minnet.

Om ni fortfarande inte får till det bra med EXT variablen för just din pump/Rego, modifiera Värmedrift och/eller varmvatten enligt nedan istället, eller i kombination med EXT.  Tex stäng av tillskott 1215 och skicka sedan 1233 för omedelbart stopp.

Sedan måste du då scripta i Homeassistant, Homey eller motsvarande hemautomationslösning för att blocka via RestAPI, MQTT eller ModbusTCP till H60 när så önskas.

MODIFIERA VÄRMEDRIFT
Man kan även sänka värmekurva (2205/2207) för att blocka värme och sedan ställa tillbaka den för att återgå.

LADDA EXTRA VARMVATTEN
Mab kan man sänka eller höja varmvatten stop temp (0208) till 35c (lägsta) för att stoppa VV produktion.

STOPPA TILLSKOTT
Med 1215, Tillskott on/off där man kan permanent stänga av tillskottet, notera att om tillskott redan är aktivt kommer inte tillskott avbrytas direkt med denna inställning, Det är vid nästa tillskotts behov den inte kommer starta. Om medelbart avbrytande av tillskott önskas, användas 1215 i kombination med 1233 för omedelbar och fortsatt avstängning av tillskott.

 

IVT REGO 1000 

Variabellista Rego 1000

BLOCKERA VÄRME-, VARMVATTENPRODUKTION OCH EL-TILLSKOTT
Detta reglersystem har två blockeringsfunktioner som är tänkt att kopplas via kabel till en effektvakt eller motsvarande. 

Med H60 kan ingång 1 och 2 ställas mjukvarumässigt via variabler för att simulera signal på porten. Detta gör att du kan blocka och frisläppa Varmvatten-, Värmeproduktion, Tillskott etc. när du vill via H60.

Gör så här för att konfigurera i pumpen:
Meny, Extern styrning, Värmepump.
Välj ingång 1 eller 2 och ställ in vad du vill ska blockeras. Du kan tex ställa in Tillskott å EXT1 och Varmvatten på EXT2. Bägge kan kontrolleras individuellt från H60. Se pumpens manual för inställning av EXT profiler.

Via H60 sätter man sedan variabel 2233 till 1 för att blocka enligt inställning för EXT1, eller 2234 till 1 för att blockera enligt EXT2. Blockeringen sker omedelbart och avbryter driften.

Blockeringen är konstant och måste återställas genom att sätta 2233 eller 2234 till 0.

LADDA EXTRA VARMVATTEN
Med 6209 Extra varmvatten kan du sätta en tid hur länge xtra vv ska laddas. Funktionen kan användas till att ladda extra hög temp under lågt elpris för att ha en buffert i värmetanken vid högt pris.

MODIFIERA VÄRMEDRIFT
Med 0217 kan du sätta offset på utettempgivaren för att “lura” värmepumpen att det är en annan utetemp.
Tex om det är -20 ute och du sätter offset 10, ändras utetempen till -10c och därmed sänks börvärden enligt värmekurva och uppvärmningen bromsas. Man kan ställa in offset från -10 till +10 grader. Detta kan du använda till att styra värmepumen att köra extra eller bromsa efter väderprognos och elpris.

All kontroll och logik måste du sedan måste du då scripta i Homeassistant, Homey eller motsvarande hemautomationslösning för att blocka via RestAPI, MQTT eller ModbusTCP till H60 när så önskas.

 

IVT REGO 2000/3000

Variabellista Rego 2000/3000

BLOCKERA VÄRME-, VARMVATTEN PRODUKTION OCH EL-TILLSKOTT
Detta reglersystem har fyra blockeringsfunktioner som är tänkt att kopplas via kabel till en effektvakt eller motsvarande. OBS inte alla VP modeller har EXT funktioin, tex. Frånluft (Vent) har det inte. Använd isåfall alternativa metoder enligt nedan.

Med H60 kan ingång 1 och 2 ställas mjukvarumässigt via variabler för att simulera signal på porten. Detta gör att du kan blocka och frisläppa Varmvatten-, Värmeproduktion, Tillskott etc. när du vill via H60.

Gör så här för att konfigurera i pumpen:
Håll in Meny knappen för att komma in i service menyn
Välj Värmepump och sedan Externa Ingångar
Välj ingång 1 eller 2 och ställ in vad du vill ska blockeras. Du kan tex ställa in Tillskott på EXT1 och Varmvatten på EXT2. Bägge kan kontrolleras individuellt från H60. Se pumpens manual för mer detaljer kring inställning av EXT profiler.

Via H60 sätter man sedan variabel 2233 till 1 för att blocka enligt inställning för EXT1, eller 2234 till 1 för att blockera enligt EXT2. Blockeringen sker omedelbart och avbryter driften.

Blockeringen är konstant och måste frisläppas genom att sätta 2233 eller 2234 till 0.

LADDA EXTRA VARMVATTEN
Du kan aktivera “Extra Varmvatten funktionen” som finns i Regon från H60.
Detta gör att du kan buffra upp med extra varmvatten då elpriset är lågt att använda senare.
Inställning för maxtemp och tid gör du i Regon meny.

BEGRÄNSA VARMVATTENPRODUKTION
Via H60 kan man ändra aktuellt varmvattenprogram mellan Off, ECO, Komfort och Eget schema. Detta kan vara användbart för att bromsa eller accellera VV produktionen enligt önskemål. I servicemenyn ställer du in önskade Start och Stopp temperaturer för de olika driftlägena.

BEGRÄNSA VÄRMEPRODUKTION
Med 2201 kan du ändra mellan programmen Optimerad eller Auto.Med 0203 Ställer du innetempen och med 0205 och 0206 ändrar du värmeinstlällningen.


NIBE EB 100

Variabellista NIBE EB100

Med NIBE 100 måste du göra en del förberedande inställningar för blockering av olika delar av pumpens produktion.

BEGRÄNSA VARMVATTENPRODUKTION
Begränsning av varmvatten görs genom att växla mellan Komfortläge Normal(1) och Ekonomi(0) för Varmvatten.

Ekonomiläget ställs in för VV blockering enligt följande:

Gå in I servicemenyn genom att hålla in tillbaka pilen länge.
Välj Service och meny 5.1 och sedan 5.11.
Ställ in start och stopp tempen för Ekonomiläget till ett lågt värde

Obs du kan konfigurera tvärt om och använda Normalläget till ”Block” läge om det passar dig bättre och även använda läget “lyx” (2) för att ladda varmvatten extra innan du går in i sparläge.

För att aktivera blockeringsläget får vv prod. sätt 2213 till 0, återställ genom att sätta den till 1

BEGRÄNSA EL-TILLSKOTT

Begränsning av Eltillskott görs genom att växla mellan pumpens driftläge Auto(0) och Manuellt(1).
I manuell läget är tillskott av.

För att ställa in detta, öppna värmepumpmenyn. Välj driftläge. Välj Manuellt och sedan kryssar du bort “tillsats”. Välj Auto igen när du är klar

För att aktivera blockeringsläget för tillskott sätt 2201 till 1, återställ genom att sätta den till 0

 

NIBE STYR 2002

Variabellista NIBE Styr2002

Via H60 kan du ändra pumpens driftläge med 2201 och därigenom blockera pumpens drift på olika sätt.
OBS denna funktion är inte tillgängligt för NIBE 360P frånluftspumpar.

Driftläge Värme Varmvatten Eltillskott
Sommar (0) Blockerad Aktiv Blockerad
Vinter (2) Aktiv Aktiv Aktiv
Vår/höst (1) Aktiv Aktiv Blockerad
Auto (3)      

I övrigt man man ställa om Varmvatten Start och Stop temp för att pausa eller ladda extra varmvatten vid lågt elpris.

Värmekurva och Innetemp går också ställa för att reglera produktionen efter tex. elpris.

 

 

 

How can we help?